Thời khóa biểu Khối 5 2019 - 2020

Thời khóa biểu Khối 5 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU  

Lớp 5A1

 

Buổi sáng

 

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

07h00' - 07h35'

Chào cờ

Luyện từ & Câu

Tập đọc

Chính tả

Tiếng Anh

2

07'45' - 08h20'

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

Luyện từ & Câu

Tập làm văn

3

08h30' - 09h05'

Toán

Thể dục

Toán

Toán

Toán

RA CHƠI

4

09h30' 10h05'

Đạo đức

Kể chuyện

Âm nhạc

Địa lý

SHTT

 

Buổi chiều

 

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

-

-

-

-

-

Nghỉ

2

-

-

-

-

-

3

14h15' - 15h05'

Ôn TV

Khoa học

Lịch sử

Khoa học

RA CHƠI

 

15h30' - 16h05'

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn TV

Kỹ thuật

4

16h05' - 16h50'

Thể dục

Tiếng Anh

Mỹ thuật

Tiếng Anh

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           Giáo viên Cbủ nhiệm

                                                                                                                        Trần Thị Loan

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Lớp 5A2

 

Buổi sáng

 

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

07h00' - 07h35'

Chào cờ

Luyện Từ & Câu

Tập đọc

Chính tả

Tập làm văn

2

07'45' - 08h20'

Tập đọc

Âm nhạc

Tập làm văn

Tiếng Anh

Địa lý

3

08h30' - 09h05'

Toán

Toán

Thể dục

Luyện Từ & Câu

Toán

RA CHƠI

4

09h30' 10h05'

Đạo dức

Kể chuyện

Toán

Toán

SHTT

 

Buổi chiều

 

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

-

-

-

-

-

Nghỉ

 

2

-

-

-

-

-

3

14h15' - 15h05'

Lịch sử

Khoa học

Ôn TV (TLV)

Tiếng Anh

RA CHƠI

 

 

15h30' - 16h05'

Ôn TV (TĐ)

Tiếng Anh

Mỹ thuật

Khoa học

4

16h05' - 16h50'

Ôn Toán

Thể dục

Ôn Toán

Kỹ thuật

 

 

                                                                                                                                           Giáo viên Cbủ nhiệm

                                                                                                                        Long Kim Phượng

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Lớp 5A3

 

Buổi sáng

 

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

07h00' - 07h35'

Chào cờ

Luyện từ & Câu

Âm nhạc

Chính tả

Tập làm văn

2

07'45' - 08h20'

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Khoa học

Địa lý

3

08h30' - 09h05'

Toán

Khoa học

Tiếng Anh

Thể dục

Toán

RA CHƠI

4

09h30' 10h05'

Đạo đức

Mỹ  thuật

Toán

Toán

SHTT

 

Buổi chiều

 

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Ghi chú

 

-

-

-

-

-

Nghỉ

1

-

Kể chuyện

Tiếng Anh

Tập làm văn

Luyện từ & Câu

2

14h15' - 15h05'

Kể chuyện

Tiếng Anh

Tập làm văn

Luyện từ & Câu

RA CHƠI

 

 

15h30' - 16h05'

Ôn TV (TĐ)

Lịch sử

Kỹ thuật

Tiếng Anh

3

16h05' - 16h50'

Ôn Toán

Ôn TV (LTVC)

Thể dục

Ôn Toán

 

 

                                                                                                                                           Giáo viên Cbủ nhiệm

                                                                                                                        Nguyễn Thị Tuyết

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Lớp 5A4

 

Buổi sáng

 

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

07h00' - 07h35'

Chào cờ

Luyện Từ & Câu

Tập đọc

Tiếng Anh

Tập làm văn

2

07'45' - 08h20'

Tập đọc

Toán

Tiếng Anh

Luyện Từ & Câu

Toán

3

08h30' - 09h05'

Toán

Tiếng Anh

Toán

Khoa học

Thể dục

RA CHƠI

4

09h30' 10h05'

Đạo đức

Âm nhạc

Mỹ thuật

Toán

SHTT

 

Buổi chiều

 

Tiết

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

-

-

-

-

-

Nghỉ

1

-

-

-

-

-

2

14h15' - 15h05'

Lịch sử

Kể chuyện

Thể dục

Kỹ thuật

RA CHƠI

 

 

15h30' - 16h05'

Địa lý

Khoa học

Tập làm văn

Chính tả

3

16h05' - 16h50'

Ôn Toán

Ôn TV

Ôn TV

Ôn Toán

 

 

                                                                                                                                           Giáo viên Cbủ nhiệm

                                                                                                                        Nguyễn Thanh Đạm

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan